Contact us: info@legacity.eu

Terms & conditions

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die worden verleend door een advocaat die lid is van de feitelijke vereniging LEGACITY, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Louizakaan, 65, 1050 Brussel (KBO VAT BE 0552.761.428) (hierna de "Advocaat") ten behoeve van een cliënt (hierna de "Cliënt").
 2. De feitelijke vereniging LEGACITY heeft geen rechtspersoonlijkheid, zodat het contract om de Cliënt te adviseren, bij te staan, te vertegenwoordigen of te verdedigen rechtstreeks en uitsluitend wordt gesloten tussen de Cliënt en de geraadpleegde Advocaat, met uitsluiting van de andere leden van de feitelijke vereniging LEGACITY.
 3. De geraadpleegde Advocaat kan om tussenkomst van een of meer advocaten verzoeken, al dan niet leden van de feitelijke vereniging LEGACITY, die onder de verantwoordelijkheid van de geraadpleegde Advocaat zullen werken.
 4. De Cliënt verbindt zich ertoe om de Advocaat onmiddellijk, zo volledig mogelijk, op de hoogte te stellen van alle elementen met betrekking tot de feiten waarvoor hij de Advocaat raadpleegt en hem alle nuttige documenten in zijn bezit mee te delen. Het zal hetzelfde doen tijdens elke nieuwe ontwikkeling of verandering van omstandigheden die zich in de loop van de zaak kan voordoen.
 5. De Advocaat verbindt zich ertoe de Cliënt duidelijk te informeren over de voorwaarden en beperkingen van zijn tussenkomst en, indien nodig, deze schriftelijk te bevestigen op verzoek van de Cliënt.
 6. Indien een Cliënt - handelend voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit (hierna de "Cliënt-Consument") - de Advocaat raadpleegt via de website of enig ander georganiseerd systeem voor het verlenen van diensten op afstand in de zin van artikel I.8, 15° van het Economische Wetboek, zal de Advocaat pas beginnen met de uitvoering van de diensten na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Indien de Consument-Cliënt wenst dat de Advocaat onmiddellijk met de uitvoering van de diensten begint, dient de Consument-Cliënt daar uitdrukkelijk om te verzoeken en daarbij te erkennen dat hij zijn herroepingsrecht verliest. Indien hij een dergelijk verzoek tot onmiddellijke uitvoering doet en vervolgens zijn herroepingsrecht uitoefent voordat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, zal de Advocaat de Consument-Cliënt een pro rata bedrag aan honoraria en kosten in rekening brengen voor de diensten die reeds zijn uitgevoerd op het moment dat hij de Advocaat informeert over de uitoefening van zijn herroepingsrecht. Een model van het intrekkingsformulier overeenkomstig bijlage 2 van boek XIV van het Economische Wetboek is hier beschikbaar.
 7. De Advocaat zet zich in om zijn beste diensten te verlenen en zijn missie met toewijding uit te voeren. Hij handelt in het belang van de Cliënt zonder echter het gewenste resultaat te kunnen garanderen. Hij neemt of stelt alle maatregelen voor die nodig of nuttig zijn om de belangen van de Cliënt te vrijwaren en informeert hem regelmatig over het verloop van de zaak. De Advocaat verbindt zich ertoe zijn diensten binnen redelijke termijnen uit te voeren en, in geval van specifiek overeengekomen termijnen, redelijke inspanningen te leveren om deze na te leven. In ieder geval kan de Advocaat niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overschrijding van termijnen om redenen die te wijten zijn aan de Cliënt, derden of overmacht. Zonder dat een nieuw schrijven nodig is, kan de missie van de Advocaat worden aangepast aan de evolutie van de zaak en aan de wensen en instructies van de Cliënt.
 8. De Advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle correspondentie, kennisgevingen, processtukken, enz. die door de Advocaat aan de Cliënt worden overgemaakt, worden verzonden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Cliënt de geheimhouding en vertrouwelijkheid van deze correspondentie respecteert. De Cliënt mag de inhoud alleen met uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Advocaat aan derden doorgeven.
 9. De adviezen, meningen, geschriften, enz. van de Advocaat zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen alleen worden gebruikt of gereproduceerd met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Advocaat. Ze zijn specifiek voor een bepaalde Cliënt en een bepaalde situatie en kunnen niet worden getransponeerd naar andere situaties of andere personen zonder een nieuwe analyse door de Advocaat.
 10. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Advocaat, alsook van alle advocaten werkzaam binnen de feitelijke vereniging LEGACITY of voor haar rekening, voor materiële of immateriële schade (zoals morele schade, verlies van cliënten, productie, tijd, gegevens, commerciële mogelijkheden, etc.) veroorzaakt aan de Cliënt, is beperkt tot het bedrag van de garantie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Advocaat, die op 16 januari 2015 1.250.000 EUR bedraagt. Deze professionele burgerlijke aansprakelijkheid van de Advocaat wordt gedekt door een collectieve verzekering afgesloten door de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (OBFG) of Orde van Vlaamse Balies (OVB) bij respectievelijk de maatschappij Ethias Assurance (onderlinge verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0165, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue des Croisiers, 24, 4000 Luik) en "AMLIN EUROPE N.V.” (vennootschap met zetel te Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33055009). De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, met uitzondering van aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit het recht of de jurisdictie van Canada en de Verenigde Staten van Amerika.
 11. De Cliënt vrijwaart de Advocaat voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de uitvoering door de Advocaat van een opdracht namens de Cliënt, behalve in geval van schuld aan de zijde van de Advocaat.
 12. Tenzij anders overeengekomen tussen de Cliënt en de Advocaat, factureert de Advocaat zijn diensten op basis van het bij het begin van de relatie aangegeven uurtarief exclusief BTW plus 7% ter dekking van administratiekosten (exclusief kosten van derden en verschotten). De Advocaat behoudt zich het recht voor om de betaling van een voorschot te eisen voordat er diensten worden verleend.
 13. Elke factuur is contant en zonder korting betaalbaar aan het kantoor van de Advocaat of op de aangegeven bankrekening. In geval van niet-betaling zijn vanaf de datum van de factuur en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten en bijkomende schadevergoedingen (die niet minder dan 15% van het factuurbedrag mogen bedragen) verschuldigd, zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Betalings- of omruilkosten zijn voor rekening van de klant. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen 8 dagen na de factuur per aangetekende brief aan de Advocaat worden gericht. Bij gebreke daarvan wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard. Indien een factuur onbetaald blijft, heeft de Advocaat het recht, door middel van een schriftelijke of gelijkaardige kennisgeving (e-mail, fax, enz.), alle diensten ten voordele van de Cliënt op te schorten of te staken, ook in gevallen die niet door de onbetaalde factuur worden beïnvloed. Indien de niet-betaling ondanks een betalingsherinnering voortduurt, kan de Advocaat zijn interventie beëindigen.
 14. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare of onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering ervan door de Advocaat bemoeilijken of duurder maken, heeft de Advocaat het recht zijn verplichtingen op te schorten of dienovereenkomstig aan te passen.
 15. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen de Advocaat en de Cliënt. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, onverminderd de dwingende bepalingen waarvan een cliënt-consument profiteert en onverminderd het recht van de Advocaat om, indien nodig, de Cliënt te dagvaarden voor de rechtbanken van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel.
x
Wij gebruiken sessie cookies om onze online diensten goed te laten functioneren. Wij gebruiken geen andere cookies. Lees verder. Ga verder naar website